ประวัติเทศบาลเมืองสวรรคโลก

ประวัติ

รัฐบาลได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสวรรคโลกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2479 และได้เปิดที่ทำการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 ที่ห้องประชุมสภาจังหวัดสวรรคโลก ซึ่งเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น อยู่ข้างศาลากลางจังหวัดสวรรคโลก ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวได้สร้างเป็นที่ทำการอัยการประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก รัฐบาลได้แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 22 คน สมาชิกได้ออกเสียงเลือกตั้งให้ขุนวิสุทธิ์ ประศาสน์ เป็นนายกเทศมนตรี นายสิงห์โต พุกกะเวส และนายโท้ โกเมศ เป็นเทศมนตรี ต่อมาจังหวัดสวรรคโลกถูกยุบจึงย้ายที่ทำการไปที่ศาลากลางเก่าเมื่อปี พ.ศ. 2482 อยู่ที่ศาลากลางเป็นเวลา 8 ปี

พ.ศ. 2490 จึงไปตั้งสำนักงานขึ้นใหม่ที่ตลาดเหนือหลังที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก ในสมัยนายเพ่ง ลิมปะพันธุ์ เป็นนายกเทศมนตรี หลวงสฤชณุ์ สรรพกร และนายสงวน ศุขเกษม เป็นเทศมนตรี สำนักงานตั้งอยู่หลังที่ว่าการอำเภอสวรรคโลกเป็นเวลา 19 ปี เห็นว่าบริเวณดังกล่าวเป็นย่านการค้ามีตลาดสด โรงภาพยนตร์ จราจร และประชาชนพลุกพล่าน ไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่ทำการ จึงได้สร้างที่ทำการขึ้นใหม่ที่หน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก เป็นอาคารตึก 2 ชั้น และได้เปิดเป็นสำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2509 มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน.

ข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลเมืองสวรรคโลกครอบคลุมตำบลเมืองสวรรคโลกทั้งตำบล จัดตั้งเทศบาลเมืองสวรรคโลกขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2479 จัดเป็นเทศบาลชั้น 2 เทศบาลเมืองสวรรคโลกตั้งอยู่ที่ถนนหน้าเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ 6.457 ตารางกิโลเมตร มีชุมชน 10 ชุมชน ประชากรเมื่อ 31 ธันวาคม พ.ศ.2552 มีประมาณ 17,997 คน เป็นชาย 8,600 คน หญิง 9,397 คน รายได้รวมเงินอุดหนุน (ปี 2540) 105,659,640.17 บาท พนักงานเทศบาล 63 คน ลูกจ้าง 162 คน ความหนาแน่น 2,787 คนต่อตารางกิโลเมคร

 • โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 5 โรงเรียน
 1. โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
 2. โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
 3. โรงเรียนเทศบาลวัดสวัสดิการาม
 4. โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม
 5. โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง

สภาพทั่วไป

 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 แห่ง
 • สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) 1 แห่ง
 • ห้างสรรพสินค้า 1 แห่ง
 • จำนวนธนาคาร 8 แห่ง
  • กรุงไทย โทรศัพท์ 0 5564 14222
  • กรุงเทพ โทรศัพท์ 0 5564 16713
  • ทหารไทย โทรศัพท์ 0 5564 23174
  • กสิกรไทย โทรศัพท์ 0 5564 16335
  • ออมสิน โทรศัพท์ 0 5564 16136
  • ธกส. โทรศัพท์ 0 5564 23207
  • ไทยพานิชย์ โทรศัพท์ 0 5564 21398
  • นครหลวงไทย โทรศัพท์ 0 5564 2515 begin_of_the_skype_highlighting            0 5564 2515 

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373