+++ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย +++
เฟซบุ๊ก สำหรับแอทมิน เข้าสู่ระบบอีเมล์ แผนผังเว็บไซต์
หน้าหลัก ข้อมูลเทศบาล เกี่ยวกับ บุคลากร หน่วยงานภายใน ข่าวสาร ระเบียบ บริการประชาชน ปฏิทินกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก ยินดีต้อนรับ..............


ข้อมูลเทศบาล

ประวัติเทศบาลเมืองสวรรคโลก


          เทศบาลเมืองสวรรคโลก จัดตั้งขึ้นตามประกาศพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2479 (ขณะนั้นเมืองสวรรคโลก มีฐานะเป็นจังหวัดสวรรคโลก) และเปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2480 โดยใช้ห้องประชุมสภาจังหวัดสวรรคโลก เป็นสำนักงานเทศบาลชั่วคราว (ปัจจุบันคือสำนักงานอัยการจังหวัดสวรรคโลก) โดยมีขุนวิสุทธิ์ประศาสตร์เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก
          เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2482 จังหวัดสวรรคโลกถูกยุบ และไปตั้งอำเภอสุโขทัยธานีขึ้นเป็นจังหวัดสุโขทัยธานีแทน ขณะนั้นขุนเพ่งจีนานุเคราะห์ (นายเพ่ง ลิมปะพันธุ์) เป็นนายกเทศมนตรี หลวงสฤชฌุสรรพากร กับนายสงวน ศุขเกษม เป็นเทศมนตรี ได้ย้ายสำนักงานไปอยู่ที่ศาลากลางเก่าจังหวัดสวรรคโลก ต่อมา พ.ศ. 2490 ศาลากลางเก่าชำรุด จึงได้ย้ายไปตั้งสำนักงานใหม่ที่ตลาดเหนือหลังที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก ภายหลังเห็นว่าบริเวณดังกล่าวเป็นย่านการค้า มีตลาดสดอาคารพาณิชย์ จราจร และประชาชนพลุกพล่านไม่เหมาะสม จึงย้ายไปสร้างสำนักงานขึ้นใหม่ ตั้งอยู่ตรงข้ามศาลจังหวัดสวรรคโลก เป็นอาคารตึก 2 ชั้น เปิดทำการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2509 อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับปรุงอีกหลายครั้ง แต่เนื่องจากกาลเวลาทำให้อาคารมีสภาพเก่าและคับแคบ ประกอบกับได้คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ให้เหมาะกับงาน รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกด้านบริการให้ประชาชนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ตามความเจริญของบ้านเมือง คณะผู้บริหารจึงมีนโยบายให้สร้างอาคารหลังใหม่ขึ้น ในปี พ.ศ.2552 โดยตั้งอยู่ในบริเวณรั้วเดียวกันกับอาคารสำนักงานเดิม และได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2554 เปิดใช้เป็นสำนักงานดังที่เห็นในปัจจุบัน

1. ด้านกายภาพ
          1.1 ที่ตั้ง
          เทศบาลเมืองสวรรคโลก มีพื้นที่รับผิดชอบรวม 6.457 ตารางกิโลเมตร มีที่ตั้งและอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลในเมืองและตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลในเมือง และตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังพิณพาทย์ ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย           
          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
          ภูมิประเทศในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำยม ไหลผ่านใจกลางเมืองจากเหนือลงใต้ เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร มีความลาดชันน้อยและระดับความสูงของตลิ่งจะสูงกว่าพื้นที่ในย่านตลาดและชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก เป็นเมืองเก่าพื้นที่ส่วนในจะเป็นบริเวณที่มีประชากรหนาแน่น เป็นย่านธุรกิจการค้า ประมาณร้อยละ 90 ของถนนบริเวณศูนย์กลางเมืองจะมีร้านค้าตั้งอยู่สองข้างทาง และถนนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ค่อนข้างแคบ ไม่สามารถขยายออกไปได้
          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งจัดว่าอยู่ในแถบร้อนของประเทศไทยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 33 องศาเซลเซียส เฉลี่ยต่ำสุดประมาณ 18 องศาเซลเซียส สภาพอากาศทั่วไปจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลต่างๆ ดังนี้ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าว ในช่วงเดือน มีนาคม ถึงเดือนเมษายน ในระยะตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม เริ่มมีฝนตก - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม โดยปกติแล้วมักจะเกิดพายุโซนร้อนพัด ผ่านและทำให้เกิดฝนตกชุกในเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนมกราคม บางปีอากาศหนาวจัด เนื่องจาก ได้รับลมหนาวจากตอนเหนือของประเทศจีนอากาศจะหนาวเย็นมาก ระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือน มกราคม
          1.4 ลักษณะของแหล่งน้ำ
แม่น้ำยม ไหลผ่านใจกลางเมืองจากเหนือลงใต้ เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร มีความลาดชันน้อยและระดับความสูงของตลิ่งจะสูงกว่าพื้นที่ในย่านตลาดและชุมชน

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
          2.1 เขตการปกครอง
          ลักษณะของชุมชน
          เทศบาลเมืองสวรรคโลก ได้จัดตั้งชุมชนย่อย 11 ชุมชน มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น เป็นแหล่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภคที่ครบครัน ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และค้าขาย ภายในชุมชนมีคณะกรรมการชุมชนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วไปในชุมชน อยู่ในวาระคราวละ 4 ปี ทำหน้าที่เป็นตัวแทนและแกนนำของชุมชนในการรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน ประกอบด้วย
          1. ชุมชนพิทักษ์ธรรม
          2. ชุมชนเด่นพิชัย
          3. ชุมชนท่าพิกุล-หย่อมใหญ่
          4. ชุมชนในเมือง
          5. ชุมชนบ้านป่าข่อย
          6. ชุมชนประชาสรรค์
          7. ชุมชนวังพิณพาทย์
          8. ชุมชนวัดต้นหัด
          9. ชุมชนศรีพนา
          10. ชุมชนสวรรค์เรือนแพ
          11. ชุมชนสะพานทรัพย์สินเมืองประพาส


+++ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย +++

AmazingCounters.com