ข่าว (ตัววิ่ง)
ข่าวสารเทศบาล
ระเบียบ
บริการประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
วาระงานผู้บริหาร
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง
- ปีงบ 2561 เป็นต้นไป
- รายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การชำระภาษี
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
สถานธนานุบาล
สถานีดับเพลิง
ข่าวสารหน่วยงานอื่น
สำรวจความพึงพอใจ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองสาธารณสุขฯ
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
ศาลหลักเมืองสวรรคโลก
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าประจำชุมชน
 
 


คลิกเลือกเมนูที่ต้องการเพิ่มข้อมูล


             - ควร resize ทุกครั้งก่อนอัฟโหลดไฟล์รูปภาพ (ไม่เกิน 100 kb)
- ไฟล์เอกสารทุกไฟล์ ควรแปลงเป็น .pdf ก่อนทุกครั้ง
 

+ โปรแกรมรีไซต์ภาพ ...
+ โปรแกรมทำเอกสารให้เป็น ไฟล์ PDF ...