+++ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย +++
เฟซบุ๊ก สำหรับแอทมิน เข้าสู่ระบบอีเมล์ แผนผังเว็บไซต์
หน้าหลัก ข้อมูลเทศบาล เกี่ยวกับ บุคลากร หน่วยงานภายใน ข่าวสาร ระเบียบ บริการประชาชน ปฏิทินกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
สำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก ยินดีต้อนรับ..............


เกี่ยวกับเทศบาล

วิสัยทัศน์

"เทศบาลเมืองสวรรคโลกน่าอยู่ เปิดประตูเป็นเมืองท่องเที่ยว บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

 

พันธกิจ

  1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
  3. เศรษฐกิจเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งตนเองได้
  4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
  6. บริหารจัดการเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสัญลักษณ์
+++ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย +++

AmazingCounters.com